ÖZEL ADEM CEYLAN FİNAL TEKNİK LİSESİ (Güzeller Eğitim Tic ve San.ltd.Şti.)
Özel Adem Ceylan Final Teknik Lisesi Veli ve Öğrencilerinin Kişisel Verilerinin Korunması İşlenmesi ve Paylaşımasına İlişkin Politikamız Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Özel Adem Ceylan Final Teknik Lisesi (bundan "Veri Sorumlusu" olarak anılacaktır) tarafından yasal mevzuat ve aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.
2. İşlenen Kişisel Veri Tipleri:
Veri Sorumlusu tarafından, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen usul ve yasaya tabii olarak, kimlik bilgileriniz, vatandaşlık bilgileriniz, yaş, cinsiyet, medeni durum, acil durumda aranacak kişilere ilişkin iletişim bilgisi, diploma bilgisi, unvan, mesleki deneyim bilgileriniz, telefon numaranız, ev adresiniz, maaş bilginiz, banka hesap bilgileriniz, nafaka bilgisi, vergi numarası, velayet bilgisi, mali yardım bilgisi, hastalık ve alerji bilgisi, kan grubu, sağlık raporları, sınav ve karne notları, eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan sürdürülmesi gereken hallerde zorunlu olarak kaydedilen görüntü ve ses verileri, öğrenciye yönelik her türlü öğretmen, rehber öğretmen, müdür, müdür yardımcısı, veli ve danışman görüşü, görüşme tutanakları, fotoğraf, kamera kayıtları, etkinlik video ve fotoğrafları, sporcu lisans bilgileri, kapalı devre güvenlik kamera sistemi ile kaydedilmiş görüntü kayıtlarınız ve kişisel verilerinizin yanı sıra Kanun uyarınca zorunlu tutulan veya daha sonra işlenmesi gereken güncel verilerinizde işlenmektedir.
3. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:
Toplanan kisisel verileriniz, Özel Adem Ceylan Final Teknik Lises tarafindan verilen egitim-ögretim hizmetinin mevzua-ta uygun olarak yerine getirilmesi amaciyla 6698 sayili Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartlari dâhilinde asagidaki amaçlarla islenecektir.
Kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
Eğitim-öğretim faaliyetinin başlaması ve devam ettirilebilmesi,
Burs ve mali yardım uygulamalarından faydalanma talebinde bulunan öğrencilerin okul başarıları ve mali durumlarına göre taleplerinin değerlendirilmesi,
Ödeme ile ilgili planlama yapılabilmesi ve takibi,
Acil durumda öğrencinin güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli kişilerle iletişim sağlanabilmesi,
Öğrencilerin sağlık dosyalarının oluşturulması ve sağlık bilgilerinin gerektiğinde kurum içi ilgili birim ve acil durumlarda hastane, sigorta şirketi ile paylaşılması
ğrencinin kurum içi süreçlerin işletilmesi için gerekli bilgilerin kayıt altına alınması, işletilmesi ve gerektiğinde ilgili taraflarla paylaşılması
Öğrencinin akademik ve sosyal gelişimlerinin gözlenerek destek sağlanması,
Öğrencinin başarı durumunun analizi ve takibi,
Öğrencinin kişisel, akademik ve psikolojik durumunun değerlendirilmesi ve rehber öğretmen, veli ve diğer ilgili kişilerin görüşlerinin kaydedilerek sürecin gözlemlenmesinin sağlanması,
Veli görüşmelerinde öğrenci ile ilgili paylaşılan önemli bilgilerin kayıt altına alınması ve sürecin gözlemlenmesinin sağlanması,
Uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
Velinin talebi halinde ya da gerekli görülen durumlarda, öğrencilerin destek aldıkları psikolog, psikiyatr ve uzmanların aktardıkları bilgilerin öğrencinin gelişimini gözlemek amacı ile kayıt altında tutulması Disiplin Kurulu kayıtlarının oluşturulması, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda öğrenciye ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve ilgili Bakanlığa iletilmesi Her türlü gezi, kültürel faaliyet, turnuva ve yarışmalara katılmak isteyen öğrencilere ilişkin izin süreçleri, talep ve onay ile her türlü izin konularının yürütülmesi
Sporcu öğrencilerin lisans işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi
Öğrenci yıllığının hazırlanabilmesi
Diploma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
Okul tarihi ve kültürünü sürekli kılmak,
Güvenlik sebepleri doğrultusunda erişim kontrolü,
Bilgi güvenliğinin oluşturulması, korunması ve denetiminin yapılması, İnternet log kayıtlarının tutulması,
Hizmet kalitesinin arttırılması
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurum içinde gerçekleştirilecek denetimlerde yasal tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Toplanan kişisel verileriniz; hizmetin organizasyonu ve yönetimi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetleri- nin yürütülmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, hukuki iş ve işlemlerin takibi, tüm faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, mahkemeler ve kanunen yetkili olan ve bilgi talep eden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile; iş ortakları, hizmet alınan 3. şahıs gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler ile, haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk büroları ile, velinin talebi halinde öğrencinin destek aldığı psikolojik danışmanı ve uzman ile, görsel kayıtlar okula ait kurumsal internet sitesi ve sosyal medyada okul tarihi ve kültürünü sürekli kılmak amacı ile paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde de aktarılabilecektir.
5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz; Özel Adem Ceylan Final Teknik Lisesi Birimleri, grup şirketleri, kurumsal İnternet Sitesi, öğrenci takip sistemi, kayıt formu, aday öğrenci başvuru formu, sosyal medya kanalları ve benzer vasıtalar ile yazılı ve elektronik olarak, e-posta kanalıyla, güvenlik kameralarından, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde atama işleminin gerçekleştirilebilmesi ve özlük dosyası oluşturulması için mevzuat gereği tarafınızdan istenen belgeler vasıtasıyla toplamaktadır. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlan kapsamında bu Politika metninin 3. ve 4. Maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Veri Sorumlusu, Özel Adem Ceylan Final Teknik Lisesi Okulları öğrencilerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerin yürütürken işlediği kişisel verilerde Güzeller Eğitim Tic. Ve San. Ltd. Şti. Özel Adem Ceylan Final Teknik Lisesi, Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi ve Paylaşılmasına İlişkin Politika’ya, Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatına ve diğer mevzuatlara, 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’na, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na uygun hareket eder.
Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerinizi ancak ilgili mevzuatta ve / veya kurum iç politikalarda belirtildiği doğrultuda veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza etmektedir. Bu kapsamda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süreye uygun davranılmakta, böyle bir sürenin öngörülmediği durumlarda ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Ancak; öğrencilere ilişkin görsel kayıtlar Okul tarihi ve kültürünü sürekli kılmak amacı ile süresiz olarak saklanmaktadır
6. 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız:
Kişisel veri sàhipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Teblig- ’de düzenlenen yöntemlerle Veri Sorumlusu’na iletmeniz durumunda Veri Sorumlusu, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz- gün içinde ücretsiz olarak-sonuçlandıracaktır. işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Veri Sorumlusu’nun söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
Veri Sorumlusu’ndan, yine Veri Sorumlusu tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
7. Hakların kullanımı:
6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Özel Adem Ceylan Final Teknik Lisesi resmi internet sitesinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, yazılı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca bildirilen ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizden göndererek Veri Sorumlusu’na ulaştırabilirsiniz.
Tarafımızca, başvurunun size ait olup olmadığının tespiti ve haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde, başvuruda bulunacak kişiye, veri sahibi tarafından noterde düzenlenmiş özel yetkili vekaletname vermesi gerekmektedir
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza ilişkin yazılı ve imzalı dilekçenizi ya da Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, Gebze Güzeller OSB Mah. Mehmet Yıldırım Cad. No:2 Gebze / Kocaeli adresine bizzat teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun ya da dilekçenizin güvenli elektronik imzalı bir suretini bilgi@ademceylantk.- com.tr mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi için

Copyright 2022 UI-UX Design By E-LAB Students

Sitemizde size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümanımızdan erişebilirsiniz.Çerez Politikamız